پکیج آنتی هموروئید کاستلینا

هموروئید

شاید یکی از آزاردهنده ترین بیماری های رایج باشد ، نام این بیماری هموروئید است ، بیماری که باعث دردناک شدن و در موارد حاد غیرممکن شدن عمل دفع می شود ، هموروئید و فیشر دو بیماری نزدیک به هم READ MORE